با این سیستم کاربران نیز می توانند با پورسانت تعیین شده از سوی مدیر فایل های خود را بفروشند

0