با اين فرم مشتري مي تواند به جاي چند بار خريد ، تعداد و مبلغ دلخواه را در يك بار فرآيند خريد محاسبه و انجام دهد .

0