با هم یاب قادر خواهید بود گوشی ها و گجت های اندروئیدی خود را که دارای GPS هستند نیز ردیابی و در صورت گم شدن یا سرقت پیدا کنید . شما می توانید موقعیت لحظه ای خود را در بازه های زمانی دلخواه به مخاطب یا مخاطبین خود بفرستید . یکی دیگر از قابلیت های هم یاب ، اعلام خطر و ارسال موقعیت لحظه ای به دوستان مورد اعتماد شماست .